VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

BEL ONS: 085 065 72 49.       VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Algemene voorwaarden & Product voorwaarden

Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de Klant en Femly BV. KVK nummer: 88795527. Van deze voorwaarden kan alleen na expliciete schriftelijke toestemming worden afgeweken.

Femly

Met Femly heb ik eindelijk weer tijd voor mezelf. Samen met de familie heb ik balans tussen de aandacht voor mijn moeder en de rest van mijn leven.

   2.In deze voorwaarden hebben onderstaande termen de volgende betekenis:

  1. Apparatuur: de door Femly BV. KVK nummer: 88795527 beschikbaar gestelde apparatuur die de Klant op basis van de Overeenkomst van Femly BV. KVK nummer: 88795527 huurt of in bruikleen heeft.
  2. Klant: een natuurlijke persoon (en/of zijn zaakwaarnemer of rechtsopvolgers) die niet handelt in uitvoering van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst heeft gesloten met Femly BV. KVK nummer: 88795527
  3. Overeenkomst: de tussen de Klant en Femly BV. KVK nummer: 88795527 gesloten overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
  4. Productvoorwaarden: de van toepassing zijnde en door de Klant ter geaccordeerde productvoorwaarden
  5. Femly BV. KVK nummer: 88795527 , mede handelend onder de naam Femly.
  6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

     3.Deze voorwaarden en voor de Klant relevante Productvoorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen in samenhang te worden gelezen.

Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding van de aanbieding (offerte) van Femly BV. KVK nummer: 88795527 aan de Klant, inclusief de akkoordverklaring van de Klant dat hij/zij instemt met de toepasselijkheid van de Voorwaarden en de relevante Productvoorwaarden.
 2. De Klant heeft het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na totstandkoming te ontbinden. De mogelijk reeds door Femly BV. KVK nummer: 88795527 gemaakte installatiekosten, verwijderingskosten en/of verzendingskosten van de Apparatuur komen in dat geval voor rekening van de Klant.

Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Voor de duur en voorwaarden van beëindiging wordt verwezen naar de Productvoorwaarden van het specifieke abonnement welke de Klant geaccordeerd heeft
 2. Femly BV. KVK nummer: 88795527 kan de Overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand indien de omstandigheden zodanig zijn dat in redelijkheid niet van Femly BV. KVK nummer: 88795527 kan worden gevergd de Overeenkomst te laten voortduren. Daarnaast kan Femly BV. KVK nummer: 88795527 de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in geval van overlijden of faillissement van de Klant, indien de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de Klant van toepassing wordt, in geval van oneigenlijk gebruik van de Apparatuur of indien blijkt dat stelselmatig niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor aansluiting en goede functionaliteit van de Apparatuur.
 3. Als Femly BV. KVK nummer: 88795527 de Overeenkomst ontbindt, zal zij de Klant tijdig en zorgvuldig informeren over het eindigen van de dienstverlening, zodat de Klant zo nodig kan zorgen voor een vervangende oplossing.

Uitvoering van de Overeenkomst

Femly BV. KVK nummer: 88795527 schakelt zo nodig en in het belang van de Klant derden in bij de uitvoering van de Overeenkomst, bijvoorbeeld, in overleg met u, aangewezen andere instanties. of andere hulpverlenende instanties. Het bepaalde in het privacy reglement van Femly BV is hierbij vantoepassing.

Tarieven en betaling

 1. De Klant is aan Femly BV. KVK nummer: 88795527 een tarief verschuldigd voor de door Femly BV. KVK nummer: 88795527 geleverde diensten zoals opgenomen op het aanvraagformulier. Femly BV. KVK nummer: 88795527 behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te verhogen of te wijzigen in geval van een uitbreiding of aanpassing van de dienstverlening, al dan niet op grond van nieuwe wettelijke regelingen. De Klant zal hierover tijdig door Femly BV. KVK nummer: 88795527 worden geïnformeerd.
 2. Betaling dient steeds te geschieden door middel van een automatische incasso. De Klant dient zorg te dragen voor voldoende saldo op het moment van incasseren. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan is de Klant zonder verdere sommatie van rechtswege in verzuim. Eventuele incasseringskosten komen voor rekening van de Klant

Aansprakelijkheid

 1. Femly BV. KVK nummer: 88795527 is adequaat verzekerd tegen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Femly BV. KVK nummer: 88795527 is niet aansprakelijk voor: a. schade veroorzaakt door storingen in (tele)communicatienetwerken, digitale signalen en/of elektronische dienstverlening van derden, zoals providers en/of vergelijkbare dienstverleners of voor schade ten gevolge van hacks of virussen; b. schade veroorzaakt door niet tijdig gemelde storingen van de Apparatuur; c. schade veroorzaakt door wijzigingen aan, beschadigingen aan en/of onjuist gebruik van de Apparatuur door de Klant, of door handelen in strijd met de Productvoorwaarden; d. schade veroorzaakt door onjuistheid in de verstrekte gegevens van de Klant en/of de contactpersonen; e. schade veroorzaakt door gedragingen van contactpersonen, hulp- of zorgverleners of schade veroorzaakt door het niet of niet tijdig aanwezig zijn van contactpersonen, hulp- of zorgverleners, dan wel schade veroorzaakt door niet bereikbaarheid of foutieve beoordelingen van alarmcentrales, meldkamers of achterwachtdiensten; f. enige andere indirecte of gevolgschade.
 2. Femly BV. KVK nummer: 88795527 is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die door Femly BV. KVK nummer: 88795527 bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Indien Femly BV. KVK nummer: 88795527 toch aansprakelijkheid is voor door de Klant geleden schade is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Femly BV. KVK nummer: 88795527 wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens bedoelde verzekering is de aansprakelijkheid van Femly BV. KVK nummer: 88795527 beperkt tot ten hoogste € 500,00.

Geheimhouding, privacy en gegevensbescherming

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door een partij is meegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Femly BV. KVK nummer: 88795527 hecht grote waarde aan privacy. (Persoons)gegevens die aan Femly BV. KVK nummer: 88795527 worden verstrekt worden zorgvuldig, vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke regels behandeld en verwerkt. Bedoelde gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, behalve indien dit voorafgaand is overeengekomen en/of voor de functionaliteit van de Apparatuur en dienstverlening uit hoofde van de Overeenkomst noodzakelijk is.
 3. In het kader van de Diensten worden persoonsgegevens van de Klant verzameld en verwerkt op de wijze zoals weergegeven in het privacyreglement van Femly BV. KVK nummer: 88795527.
 4. Het product van Femly BV. KVK nummer: 88795527 kan haar App-gebruikers in belangrijke mate regie geven middels gemakkelijke inzage in de dagelijkse situatie van betrokken kwetsbaren door de gebruikte webcam. Nadrukkelijk wordt Klant erop gewezen dat de laagdrempeligheid van het product ook risico’s met zich meebrengt. In dit kader wordt verwezen naar het document “Gebruik Femly en privacy” Link. Klant bevestigt door akkoord te gaan met de Voorwaarden en de Productvoorwaarden dat zij op de hoogte is van deze risico’s, het document “Gebruik Femly en privacy” hanteert en dat zij de organisatie rondom het gebruik van het product van Femly BV. KVK nummer: 88795527 adequaat inricht, uitvoert, bijstuurt en toezicht houdt op bijzonderheden in het gebruik, alsmede alle interne en externe betrokkenen rondom de kwetsbare informeert over de werking en risico’s van het product.

Klachten en geschillen

 1. Indien de Klant een klacht heeft zal de Klant Femly BV. KVK nummer: 88795527 hiervan direct op de hoogte stellen. Femly BV. KVK nummer: 88795527 hecht veel waarde aan klanttevredenheid en spant zich in om eventuele klachten zo goed mogelijk op te lossen.
 2. Bij een geschil zal Femly BV. KVK nummer: 88795527 het geschil – mede ter behoud van de onderlinge relatie tussen de Klant en Femly BV – op zorgvuldige wijze proberen op te lossen, onverminderd het recht van iedere partij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van Rechtbank Limburg.
 3. In geval van een geschil zal iedere partij zich onthouden van het doen van negatieve uitlatingen die op enige wijze schadelijk (kunnen) zijn voor (de goede naam van) partijen of een van hen.

Product voorwaarden:

Hier kun je onze product voorwaarden lezen: